Algemene voorwaarden

1.1       Carbon Experience gevestigd te Maarssen met inschrijfnummer K.v.K. 30243112 zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Carbon Experience. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.

1.2       Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.

1.3       Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.

1.4       Carbon Experience houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers en multimedia

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Carbon Experience en afnemer en op alle
producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Carbon Experience.

2.2       Carbon Experience kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

2.3       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met

Carbon Experience worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4       Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Carbon Experience gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5       Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Carbon Experience, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Carbon Experience boven die van de afnemer.

Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 1907.

 

3. OPDRACHTEN

3.1       Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.

3.2       Carbon Experience biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft            dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

3.3       Carbon Experience kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3.4       De door de afnemer verstrekte gegevens, met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, worden geacht correct te zijn.

3.5       Producten die aan Carbon Experience worden toegezonden, zonder vermelding van de gegevens van de afzender worden geacht kennelijk prijs gegeven te zijn.

 

4. OFFERTES

4.1       Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.

4.2       Carbon Experience bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

4.3       Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

4.4       Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

4.5       De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

4.6       Carbon Experience kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

 

5. OVEREENKOMSTEN

5.1       Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.

5.2       Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

5.3       Opdrachten die door Carbon Experience in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

5.4       Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

5.5       Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Carbon Experience deze schriftelijk heeft bevestigd.

5.6       Per e-mail bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

 

6. FACTUREN

6.1       Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.

6.2       Facturen zijn het garantiebewijs.

 

7. AANBIEDINGEN

7.1       Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7.2       Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

 

8. PRIJZEN

8.1       Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2       Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Carbon Experience.

8.3       In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Carbon Experience gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Carbon Experience al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

8.4       Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Carbon Experience op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

8.5       Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

8.6       Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.

8.7       Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

 

9. BETALING

9.1       Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 10 dagen na datum van uitgifte.

9.2       Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.

9.3       Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Carbon Experience aangewezen giro- of bankrekening.

9.4       Producten blijven bezit van Carbon Experience totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.5       Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6       Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 19% van de hoofdsom met een minimum van € 190,-.

9.7       Niet tijdige betaling geeft Carbon Experience het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.8       Carbon Experience is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Carbon Experience te bepalen wijze.

9.9       Indien Carbon Experience, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

9.10     Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.11     Carbon Experience staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

 

10. LEVERINGSTERMIJN

10.1     Op producten en diensten van Carbon Experience gelden afgesproken leveringstermijnen.

10.2     Indien geen leveringstermijn is afgesproken geldt een leveringstermijn van 3 maanden.
10.3     Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Carbon Experience.Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Carbon Experience op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
10.4     Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11. RECLAMES

11.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn.

11.2     Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

11.2     Afnemer is verplicht om de door Carbon Experience geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.

11.3     Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Carbon Experience worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

11.4     Re-clames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11.5     Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

11.6     Indien een reclame door Carbon Experience gegrond wordt bevonden, heeft Carbon Experience het recht de volgende keuze te maken:
11.6.a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
11.6.b Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde

specificaties waarbij de vervangen producten aan Carbon Experience worden afgegeven.

11.6.c Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

Het recht op factuurherziening is pas aan de orde, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet gevergd kunnen worden van Carbon Experience.        

11.7     Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

11.8     Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Carbon Experience teruggezonden.

 

12. AFKOELPERIODE

12.1     Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van 7 werkdagen na aankoop van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending.

12.2     De afkoelperiode is niet van toepassing bij:

12.2.a Zogenaamde "op maat" producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.

12.2.b Producten die speciaal voor afnemer ingekocht worden door Carbon Experience. Dit zijn producten die niet in het vaste assortiment voorkomen.

12.3     Zonder voorafgaande schriftelijke ontbinding door afnemer is Carbon Experience niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.

12.4     In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Carbon Experience van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Carbon Experience zijn gecrediteerd.

12.5     Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.

12.6     Producten dienen in ongeschonden, oorspronkelijke verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.

12.7     In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden naar de dagwaarde van het product.

12.8     Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

 

13. GARANTIE

13.1     Carbon Experience staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

13.2     Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van Carbon Experience betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Carbon Experience jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

13.3     De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.

13.4     Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Carbon Experience.

13.5     De garantie via Carbon Experience wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

13.6     Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Carbon Experience in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie.

13.7     De vervangen onderdelen worden eigendom van Carbon Experience.

13.8     De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Carbon Experience wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

13.9   Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Carbon Experience.

13.10   Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Carbon Experience in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

13.11   Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Carbon Experience en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Carbon Experience.

 

14. ONTBINDING

14.1     Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Carbon Experience niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Carbon Experience te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
Carbon Experience is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.2     Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Carbon Experience. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Carbon Experience het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Carbon Experience op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

14.3     Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1     Carbon Experience is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
Carbon Experience is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

15.1.a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
15.1.b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door

afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Carbon Experience wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

15.1.c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op

de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.

15.1.d. er sprake is van overmacht.
15.1.e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van

derden.
15.1.f.  er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.1.g. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-

overdragers.

15.2     De aansprakelijkheid van Carbon Experience uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

15.3     Mocht Carbon Experience ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Carbon Experience slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Carbon Experience dekt.
Mocht de verzekering niet dekken, dan is Carbon Experience geheel niet aansprakelijk.

15.4     De afnemer zal Carbon Experience vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Carbon Experience.

15.5     Carbon Experience is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Carbon Experience. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

16. OVERMACHT

16.1     Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.

16.2     Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

16.3     Er is sprake van overmacht als Carbon Experience zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Carbon Experience.

Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Carbon Experience als;
16.3.a. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Carbon Experience gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.

16.4     Bij overmacht zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Carbon Experience het niet eens kunnen worden, is Carbon Experience gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1     Alle producten blijven eigendom van Carbon Experience, totdat afnemer en Carbon Experience volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Carbon Experience en dat Carbon Experience alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.

17.2     Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan.
Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

17.3     Carbon Experience behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer niet tijdig aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Carbon Experience.

17.4     De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

17.5     Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Carbon Experience behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

 

18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

18.1     Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Carbon Experience of diens toeleveranciers.

18.2     Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

18.3     Carbon Experience verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Carbon Experience zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

18.4     Carbon Experience is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.

18.5     Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Carbon Experience van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Carbon Experience vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1     Overeenkomsten tussen Carbon Experience en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

19.2     Carbon Experience bepaalt de plaats waar een geschil tussen Carbon Experience en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

20. WEIGERING

20.1     LET OP! Het kan voorkomen dat bij aflevering van de bestelling er volgens TPG Post door de klant geweigerd wordt om de bestelling aan te nemen. Bij betaling vooraf worden dan ook de verzendkosten naar Carbon Experience terug niet gecrediteerd. Bij verzending onder rembours zullen wij een rekening sturen voor alle gemaakte kosten. Deze kosten bedragen €49,90. Hier vallen onder: de verzendkosten heen (€19,95), de verzendkosten terug (€8,95), handelingskosten (€15,00), prijsfluctuaties (€4,00) en verzekeringskosten (€2,00)

 

Contactformulier